BypassCensorship

در باره پرژه

ما موضوع سانسور موثر برمخاطبان را طوری مطرح می کنیم که ارتباط مردم با ابزارهای موثری برقرار شود که امکان دسترسی اینترنت و اطلاعات حیاتی مورد نیاز انها را فراهم کنند.

وب سایت های آژانس های خبری بین المللی اغلب در بسیاری از کشورها مسدود شده اند.به منظور ارتباط مردم به این سایت ها ما ابزارها را در زبان های زیر توصیه می کنیم: انگلیسی.، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، فارسی، چینی، روسی

ما همچنان ارائه دهنده اطلاعات در مورد نحوه دسترسی و یا دانلود ابزار و در بعضی موارد چگونگی نحوه استفاده از آنها هستیم. اغلب دولتها سعی خواهند کرد این راه کارهای ما را مسدود کنند ولی ما به طور مستدام وبسایت را به روز آورده و به شما برای دسترسی به اینترنت کمک خواهیم کرد.

منو